Sau mưa thôi nã đạn (After the Rain Stopped Pounding)

Order book: Sau mưa thôi nã đạn (After the Rain Stopped Pounding)

You can order this book by following this website